Chrzanów - System Rekrutacji Przedszkolnej – SRP SOHiS

ZASADY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHRZANÓW

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkoli samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać w dniach od 30 maja 2022 r. od godz. 8.00 do 3 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Elektroniczny system rekrutacyjny będzie uruchomiony od godz. 8.00 – 30 maja 2022 r.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 1. Rekrutacja na rok szkolnych 2022/2023 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacyjnego SOHIS.

 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXXVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.

 3. Rodzice mają prawo wybrania 3 przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.

 4. Dziecko w wieku 6 lat (tj. urodzone w 2016 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci starsze odroczone od realizacji obowiązku szkolnego również objęte są obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 5. Rekrutacja dotyczy w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Chrzanów.

Wnioski można składać do następujących placówek:

 1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Śląska 74 b

 2. Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Kościuszki 27

 3. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Kościuszki 10

 4. oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie, 32-500 Chrzanów, ul. Jaworznicka 139

 5. oddziały przedszkolne - Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach,
  32-500 Chrzanów, ul. Stanisława Przybyszewskiego 6

 

I. Terminarz rekrutacji

L.p. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 30 maja 2022 r.
do 3 czerwca 2022 r.
2 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* od 6 czerwca 2022 r.
do 10 czerwca 2022 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 czerwca 2022 r.

 

4 Potwierdzenie przez rodzica / prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od 13 czerwca 2022 r.
do 17 czerwca 2022 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych 20 czerwca 2022 r.

 

II. Zasady rekrutacji


1. Dzieci zapisywane do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają wniosek elektronicznie. Logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/chrzanow należy założyć konto dla dziecka, podając swój adres e-mail. Rodzice wypełniają elektronicznie tylko jeden Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w którym istnieje możliwość wskazania jeszcze dwóch kolejnych placówek drugiego i trzeciego wyboru. Możliwość wprowadzenia elektronicznie kolejnych Wniosków jest automatycznie zablokowana.
Wydrukowany Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć tylko w placówce pierwszego wyboru wraz z wymaganymi załącznikami. Niezłożenie Wniosku w wersji papierowej w terminie do 3 czerwca 2022 r. w placówce pierwszego wyboru, spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci oświadczenia trwa od 13 czerwca 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranej placówki w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
Uwaga:
Dzieci urodzone po 31.12.2019 r. nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2022 r. (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.), jeżeli w wybranym przez rodziców przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej będzie nadal wolne miejsce. 

2. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowejRodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2016 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub kontynuować wychowanie przedszkolne, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego -decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

3. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Chrzanów

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Chrzanów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, wybrane przez rodziców przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

4. Dzieci zmieniające miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego

Dziecko zmieniające przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W związku z tym rodzice / prawni opiekunowie powinni wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złożyć go w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru (należy postępować zgodnie z zapisami: II. Zasady rekrutacji 1. Dzieci zapisywane do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy).

 

III. Kryteria rekrutacyjne


1. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

L.p. Kryterium ustawowe* Dokument potwierdzający spełnienie kryterium ustawowego**
1. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności kandydata (troje i więcej dzieci)
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
3. Niepełnosprawność rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

* kryteria mają jednakową wartość – 100 punktów
** stosowne dokumenty (poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego) należy wraz z wnioskiem złożyć w placówce pierwszego wyboru 

 

2. Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone Uchwałą Nr XXXVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów

 

L.p. Kryterium dodatkowe  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium z uchwały*** Liczba punktów
1 dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego**** - 20
2

- oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym


- jeden z rodziców / prawnych opiekunów dziecka pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym

Oświadczenie o zatrudnieniu / prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym

 

 

3

- rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu 


- rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do szkoły, w której funkcjonuje oddział
przedszkolny

4

 

4

4

- przedszkole jest zlokalizowane najbliżej miejsca zamieszkania dziecka****

 

- dziecko mieszka w obwodzie szkoły

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

2

 

2

5 dzienny czas pobytu dziecka wynosi co najmniej 8 godzin dziennie  Oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego 1

 


*** stosowne oświadczenia zostaną wygenerowane w systemie w trakcie wypełniania wniosku
**** kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej / szkolnej

UWAGA:
- punkty sumują się
- samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
- przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do wniosku lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Chrzanowa o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO)

1. Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest przedszkole/ szkoła wskazane/ wskazana we wniosku.

3. Dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronach internetowych Administratorów. 

4. Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku, dokumentach potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz uznane za istotne przez rodzica/ opiekuna prawnego dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i kształcenia specjalnego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

5. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku może być uprawniony podmiot obsługi informatycznej działający elektroniczny system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku, dokumentach potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz uznanych za istotne przez rodzica/ opiekuna prawnego danych o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka mogą być organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

6. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego) pomiędzy przedszkolami/ szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc. 

7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku.

8. Rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania oraz żądanie ograniczenia przetwarzania.

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola/ szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

10. Rodzicom/ opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych na potrzeby procesu rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie danych, o których mowa we wniosku jest odpowiednio warunkiem: ubiegania się o przyjęcie do przedszkola/ szkoły; skorzystania z preferencji wynikających z kryteriów rekrutacyjnych; zapewnienia odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i kształcenia specjalnego.