Iława - Rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny - 2024/2025

______04.02.2024 ______________________

Drodzy rodzice,

Rekrutacja do przedszkoli w Iławie rozpoczyna się dnia 04 marca, o godz. 9:00, a kończy 22 marca 2024 r. o godz. 15:00.

W tych dniach pojawi się możliwość założenia konta dla dziecka w systemie i złożenia wniosku.

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miejskiej Iława. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj.: 3, 4, 5, i 6 letnich, są to dzieci urodzone w latach: 2021, 2020, 2019, 2018.

Rodzice zapisując dziecko, mogą składać wnioski o przyjęcie nie więcej niż do trzech miejskich przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności. W rekrutacji do przedszkola biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.)  - załącznik nr 1

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr LVIII/615/22 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - załącznik nr 2

Wniosek o przyjęcie dziecka wypełnia się elektronicznie – logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/ilawa-przedszkola. Jeżeli wniosek wypełniony jest za pośrednictwem strony internetowej to jest on automatycznie rejestrowany w systemie. Następnie należy go wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. W sytuacji braku możliwości dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz do wydrukowania wniosku, przedszkole stworzy możliwość dopełnienia formalności w siedzibie placówki.

Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku.

Termin złożenia wniosku – od 04 marca 2024 r. o godz. 9:00 do 22 marca 2024 r. o godz. 15:00.
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu. Informacje dotyczące funkcjonowania danej placówki można uzyskać bezpośrednio w przedszkolu lub na jego stronie internetowej.
Terminy dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, na rok szkolny 2024/2025 określone są w załączniku nr 3.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami przedszkola pierwszego wyboru.

 

 

 

W przypadku problemów technicznych związanych ze złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy support@nabordoprzedszkola.pl

instrukcja

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO)

1. Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest przedszkole/ szkoła wskazane/ wskazana we wniosku.

3. Dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronach internetowych Administratorów. 

4. Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku, dokumentach potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz uznane za istotne przez rodzica/ opiekuna prawnego dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i kształcenia specjalnego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

5. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku może być uprawniony podmiot obsługi informatycznej działający elektroniczny system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku, dokumentach potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz uznanych za istotne przez rodzica/ opiekuna prawnego danych o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka mogą być organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

6. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego) pomiędzy przedszkolami/ szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc. 

7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku.

8. Rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania oraz żądanie ograniczenia przetwarzania.

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola/ szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

10. Rodzicom/ opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych na potrzeby procesu rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie danych, o których mowa we wniosku jest odpowiednio warunkiem: ubiegania się o przyjęcie do przedszkola/ szkoły; skorzystania z preferencji wynikających z kryteriów rekrutacyjnych; zapewnienia odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i kształcenia specjalnego.