Jaworzno - Rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny - 2023/2024

______18.01.2023 ______________________

Drodzy rodzice,

Rekrutacja do przedszkoli w Jaworznie rozpoczyna się dnia 30 stycznia, a kończy 10 lutego 2023 r.
W tych dniach pojawi się możliwość założenia konta dla dziecka w systemie i złożenia wniosku. 

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Jaworzna. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj.: 3, 4, 5, i 6 letnich, są to dzieci urodzone w latach 2020, 2019, 2018, 2017.

Rodzice zapisując dziecko, mogą składać wnioski o przyjęcie nie więcej niż do trzech miejskich przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. W rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) - tabela nr 1.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Jaworznie w Uchwale Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie określania kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno  ‑ tabela nr 2

Wniosek o przyjęcie dziecka wypełnia się elektronicznie – logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno jeżeli wniosek wypełniony jest za pośrednictwem strony internetowej, automatycznie rejestrowany jest w systemie. Należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru, w wyjątkowych sytuacjach: jeżeli rodzice nie posiadają dostępu do Internetu, co uniemożliwia im złożenie wniosku elektronicznie, mogą wyjątkowo poprosić o pomoc przedszkole, które wybiorą jako przedszkole pierwszego wyboru. Upoważniony pracownik przedszkola zakłada rodzicowi konto - na jego adres e-mailowy. Jeżeli rodzic nie ma konta e-mail, to pracownik pomaga mu je założyć. Następnie pracownik na koncie rodzica składa wniosek i go drukuje. Wydrukowany wniosek rodzice muszą podpisać.
Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku. Termin złożenia wniosku – od 31 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r.
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, natomiast informacje dotyczące danego Przedszkola można uzyskać bezpośrednio w danym przedszkolu lub na jego stronie internetowej.

Terminy dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2023/2024 określone są w tabeli 3.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji - tel. 32 61 81 972.

 

 

 

 

W przypadku problemów związanych ze złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy support@nabordoprzedszkola.pl

instrukcja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33;

2) Kontakt do Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Miasta Jaworzna pod adresem mail: iod@um.jaworzno.pl;

3) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru do przedszkola na podstawie przepisów prawa;

4) odbiorcą Pani/Pana/Dziecka danych osobowych będą Publiczne Przedszkola na terenie Miasta Jaworzna, których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Jaworzna;

5) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu złożenia wniosku o ich usunięcie lecz nie dłużej niż do osiągnięcia przez Dziecko wieku szkolnego.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i Dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa oświatowego. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obowiązku ustawowego związanego z przyjęciem Pani/Pana Dziecka do przedszkola;

10) Pani/Pana dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.