Jaworzno - Rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny - 2024/2025

______03.04.2024 ______________________

 

Ze względu na zmniejszającą się liczbę urodzeń po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat Gmina Jaworzno ogłasza rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca w przedszkolach miejskich na rok szkolny 2024/2025.

 

Zgodnie z ustalonymi w Zarządzeniu Nr ED.0050.13.2024 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025  terminami przeprowadzenia postępowania uzupełniającego Gmina rozpoczyna rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca  do następujących przedszkoli miejskich:
    • Przedszkole Miejskie nr 2 ul. gen. Feliksa Kamieńskiego 12
        -  5 wolnych miejsc;
    • Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Aleksandra Puszkina 5
        -  17 wolnych miejsc;
    • Przedszkole Miejskie nr 15 ul. Azot 16
        -  10 wolnych miejsc;
    • Przedszkole Miejskie nr 17 ul.Tadeusza Kościuszki 2A
        -  9 wolnych miejsc;
    • Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Na Stoku 12
        - 6 wolnych miejsc;
    • Przedszkole Miejskie nr 24 ul. Czwartaków 1
       - 10 wolnych miejsc;
    • Przedszkole Miejskie nr 25 ul. Towarowa 61
       - 7 wolnych miejsc;

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:
    • od 8 maja do 16 maja 2024 r. - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
      
    • od 20 maja 2024 r. do 22 maja 2024 r. - weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego potwierdzających spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
      
    • 23 maja 2024 r.  godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
      
    • od 24 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. - składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
      
    • 3 czerwca 2024 r.  godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
      
    • od 4 czerwca 2024 r. - procedura odwoławcza.

 

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Jaworzna. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj.: 3, 4, 5, i 6 letnich, są to dzieci urodzone w latach: 2021, 2020, 2019, 2018.

Rodzice zapisując dziecko, mogą składać wnioski o przyjęcie nie więcej niż do trzech miejskich przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. W rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego.

 

Załącznikiem do powyższej informacje jest Zarządzenie Nr ED.0050.13.2024 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

 

Kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) - tabela nr 1.

Kryteria określone przez Radę Miejską w Jaworznie w Uchwale Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określania kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno  ‑ tabela nr 2

Terminy dotyczące przeprowadzania postępowania uzupełniającego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2024/2025 określone są w tabeli 3.

 

______19.01.2024 ______________________

Drodzy rodzice,

Rekrutacja do przedszkoli w Jaworznie rozpoczyna się dnia 31 stycznia, a kończy 14 lutego 2024 r.

W tych dniach pojawi się możliwość założenia konta dla dziecka w systemie i złożenia wniosku.

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Jaworzna. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj.: 3, 4, 5, i 6 letnich, są to dzieci urodzone w latach: 2021, 2020, 2019, 2018.

Rodzice zapisując dziecko, mogą składać wnioski o przyjęcie nie więcej niż do trzech miejskich przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. W rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) - tabela nr 1.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Jaworznie w Uchwale Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określania kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno  ‑ tabela nr 2

Wniosek o przyjęcie dziecka wypełnia się elektronicznie – logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno jeżeli wniosek wypełniony jest za pośrednictwem strony internetowej, automatycznie rejestrowany jest w systemie. Należy go wydrukować, podpisać przez obydwu rodziców i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru, w wyjątkowych sytuacjach: jeżeli rodzice nie posiadają dostępu do Internetu, co uniemożliwia im złożenie wniosku elektronicznie, mogą wyjątkowo poprosić o pomoc przedszkole, które wybiorą jako przedszkole pierwszego wyboru. Upoważniony pracownik przedszkola zakłada rodzicowi konto - na jego adres   e-mailowy. Jeżeli rodzic nie ma konta e-mail, to pracownik pomoże mu je założyć. Następnie pracownik na koncie rodzica składa wniosek i go drukuje. Wydrukowany wniosek rodzice muszą podpisać.

Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku.

Termin złożenia wniosku – od 31 stycznia 2024 r. do 14 lutego 2024 r.
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, natomiast informacje dotyczące danego Przedszkola można uzyskać bezpośrednio w danym przedszkolu lub na jego stronie internetowej.
Terminy dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2024/2025 określone są w tabeli 3.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji - tel. 32 61 81 754.

 

 

 

 

W przypadku problemów związanych ze złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy support@nabordoprzedszkola.pl

instrukcja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33;

2) Kontakt do Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Miasta Jaworzna pod adresem mail: iod@um.jaworzno.pl;

3) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru do przedszkola na podstawie przepisów prawa;

4) odbiorcą Pani/Pana/Dziecka danych osobowych będą Publiczne Przedszkola na terenie Miasta Jaworzna, których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Jaworzna;

5) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu złożenia wniosku o ich usunięcie lecz nie dłużej niż do osiągnięcia przez Dziecko wieku szkolnego.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i Dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa oświatowego. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obowiązku ustawowego związanego z przyjęciem Pani/Pana Dziecka do przedszkola;

10) Pani/Pana dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.